Beijing Yongyouruanjianyuan_infolist_Property Managment_Scope of Business_SHOKAI

Beijing Yongyouruanjianyuan

The office building was taken over in 2013 with a management area of 90,958.98 square meters.